วันนี้เรามาทดลองกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับพวกเรากันค่ะ

Advertisements

วันนี้มาทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่กับครูมุ้ยกันค่ะ

capture-20150412-221913capture-20150412-221507

คลิ๊กเข้าไปทำการทดลองได้ที่นี่เลยนะค่ะ

<<<<< การทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ >>>>>

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชาชนจีน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Concept Attainment Model กับครูมุ้ยค่ะ

สื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องแรงค่ะ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Concept Attainment Model เรื่องแรง (Force) กับครูมุ้ยค่ะ

รูปแบบการเรียนรู้แบบ Concept Attainment Model ประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการนำเสนอข้อมูล ขั้นทดสอบสมมุติฐาน และขั้นวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด โดยผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เร­ื่องแรง (Force) รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ

สาธิตฟิสิกส์เรื่องแรงค่ะ

ตัวอย่างการเกิดแรงและการเคลื่อนที่ค่ะ

กิจกรรม Feed back ม.4/2

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำในวันนี้ คือ เขียนความรู้สึกประทับใจในการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ว่าผู้เรียน ได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเป็นการประเมินตนเอง ประเมินครูผู้สอน และให้เพื่อนประเมิน ซึ่งกิจกรรม Feed back จะทำให้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นคาบเรียนสุดท้ายของวิชา นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการออกแบบ ตกแต่งผลงานของตนเองออกมาให้ดีที่สุด บางคนก็ดูการออกแบบจากหนังสือ บางคนก็ดูรูปภาพการ์ตูนจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการออกแบบและตกแต่งผลงานของตนเองให้ดีที่สุด โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ

SAM_0618 SAM_0619 SAM_0620 SAM_0621 SAM_0622 SAM_0623 SAM_0624 SAM_0625 SAM_0626 SAM_0627 SAM_0628 SAM_0629 SAM_0630 SAM_0631 SAM_0632 SAM_0633 SAM_0634 SAM_0635 SAM_0636 SAM_0637 SAM_0638 SAM_0639 SAM_0640 SAM_0646 SAM_0647 SAM_0648 SAM_0649

กิจกรรม Feed back ม.4/1

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำในวันนี้ คือ เขียนความรู้สึกประทับใจในการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ว่าผู้เรียน ได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเป็นการประเมินตนเอง ประเมินครูผู้สอน และให้เพื่อนประเมิน ซึ่งกิจกรรม Feed back จะทำให้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นคาบเรียนสุดท้ายของวิชา นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการออกแบบ ตกแต่งผลงานของตนเองออกมาให้ดีที่สุด บางคนก็ดูการออกแบบจากหนังสือ บางคนก็ดูรูปภาพการ์ตูนจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการออกแบบและตกแต่งผลงานของตนเองให้ดีที่สุด โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ

SAM_0533 SAM_0532 SAM_0531 SAM_0530 SAM_0529 SAM_0528 SAM_0527 SAM_0526 SAM_0525 SAM_0524 SAM_0523 SAM_0522 SAM_0521 SAM_0520 SAM_0519 SAM_0515 SAM_0514 SAM_0513 SAM_0512 SAM_0511 SAM_0510 SAM_0509 SAM_0508 SAM_0507 SAM_0506 SAM_0505 SAM_0504 SAM_0503 SAM_0502 SAM_0501 SAM_0500 SAM_0499 SAM_0498 SAM_0497 SAM_0496 SAM_0495 SAM_0494 SAM_0493 SAM_0492 SAM_0491 SAM_0490 SAM_0489 SAM_0488 SAM_0487 SAM_0486 SAM_0485 SAM_0484 SAM_0483